Majątek Szpitala
 
Bilans na dzień 31.12.2014 r.
 
Rachunek zysków i strat (2014 r.)