logo Zduńskowolski Szpital Powiatowy

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapewniamy twojemu dziecku prawo* do:

1. Intymności i poszanowania godności osobistej Twojego dziecka.

2. Troskliwej i pełnej szacunku opieki ze strony wszystkich pracowników szpitala, niezależnie od stanu fizycznego i psychicznego Twojego dziecka.

3. Zrozumiałej, rzetelnej informacji na temat stanu zdrowia Twojego dziecka.

4. Informacji na temat planu diagnostyki, leczenia i opieki pielęgniarskiej oraz możliwych następstwach jego zastosowania lub zaniechania.

5. Podejmowania decyzji dotyczących zdrowia Twojego dziecka i wyrażania lub nie zgody na sposób leczenia.

6. Wypisania dziecka ze szpitala na własne życzenie i otrzymania informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu.

7. Informacji o zaleconych Twojemu dziecku lekach, ich działaniu i możliwych skutkach ubocznych.

8. Znajomości imienia, nazwiska, tytułu i funkcji wszystkich osób zaangażowanych w proces sprawowania opieki.

9. Informacji, kto z personelu Szpitala jest odpowiedzialny za leczenie Twojego dziecka i opiekę nad nim, oraz jak można się z tymi osobami skontaktować.

10. Uzyskania na Twoje żądanie opinii innego lekarza lub pielęgniarki (położnej).

11. Pisemnej zgody na przeprowadzenie operacji, lub metody leczenia i diagnostyki o podwyższonym ryzyku.

12. Wysokiej jakości opieki, leczenia i zaleceń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

13. Dodatkowej, ciągłej opieki pielęgnacyjnej nad dzieckiem, sprawowanej przez Ciebie lub osobę przez Ciebie wskazaną.

14.  Twojej obecności, lub osoby przez Ciebie wskazanej, przy świadczeniu usług zdrowotnych. Personel medyczny może odmówić obecności ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twojego dziecka lub zagrożenie epidemiologiczne innych pacjentów.

15. Traktowania z szacunkiem i godnością odwiedzających.

16. Poufności dokumentacji medycznej Twojego dziecka oraz zachowania w tajemnicy informacji dotyczących Twojego dziecka uzyskanych w trakcie procesu leczenia.

17.  Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka i udzielonych świadczeń.

18.  Leczenia w bezpiecznych, komfortowych warunkach, w bezwarunkowej czystości i higienie.

19.  Informacji o kosztach, zanim przyjmiemy Cię do Szpitala i podejmiemy leczenie.

20.  Możliwości otwartego wyrażania opinii naszemu personelowi na temat pobytu i leczenia Twojego dziecka w Szpitalu.

21. Zaspokojenia podstawowych potrzeb religijnych

 

Prosimy o wypełnianie Twoich obowiązków:

1. Udzielania personelowi medycznemu jak najpełniejszej informacji na temat zdrowia Twojego dziecka, alergii i chorób w przeszłości.

2. Zadawania pytań, które pozwolą nam upewnić się, że w pełni rozumiesz zalecenia i proponowany plan diagnostyki i leczenia Twojego dziecka.

3. Stosowania się do uzgodnionego planu diagnostyki i leczenia oraz zaleceń medycznych.

4. Okazywania szacunku dla praw innych pacjentów i odwiedzających, i godności osobistej personelu Szpitala.

5. Pokrycia kosztów pobytu i leczenia w Szpitalu i wszelkich dodatkowych kosztów związanych z pobytem w Szpitalu osób odwiedzających Twoje dziecko.

*Zgodnie z „Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008” oraz Deklaracją Praw Pacjenta WHO i Europejską Karta Praw Pacjenta, dotyczy rodziców i opiekunów prawnych pacjentów poniżej 16. roku życia.

Edytuj
Na skróty
Jednostki szpitala
Oddziały
Oddziały
Poradnie
Poradnie
Dział Anestezjologii  i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Dział Anestezjologii
i Intensywnego Nadzoru Medycznego
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej
Dział wielolodiagnostyczny
Dział wielolodiagnostyczny
Dział Fizjoterapii
Dział Fizjoterapii
Dział Pomocy Doraźnej
Dział Pomocy Doraźnej
Izba przyjęć
Izba przyjęć
Apteka szpitalna
Apteka szpitalna